คุณสุวันชัย แสงสุขเอี่ยม

ตำแหน่ง ผู้ก่อตั้งสมาคม และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

คุณณัฐภูมิ เปาวรัตน์

ตำแหน่ง นายกสมาคมฯ
บมจ. เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์
ติดต่อ 062-515-6324
อีเมล์ nattapume@jwd-logistics.com

คุณอมาพร  โคตระวีระ

ตำแหน่ง นายทะเบียน
บจก.อินเตอร์เซีย
ติดต่อ 081-626-4030
อีเมล์ intersia@gmail.com

คุณสุชัย สถาพร

ตำแหน่ง อุปนายกสมาคมฯ (คลังสินค้า)
บจก.ทรัพย์สถาพรคลังสินค้า50
ติดต่อ 081-826-612
อีเมล์ suchai@sathaporn.com

คุณสุเทพ   วิโรจน์ไพสิฐ

ตำแหน่ง กรรมการที่ปรึกษา
บจก.ตงฮั้วบัวใหญ่ 1994
ติดต่อ 081-878-0393
อีเมล์ suthep@tonghuarice.com

คุณสุวิมล พงศ์พิทยานันต์

ตำแหน่ง อุปนายกสมาคมฯ (ไซโล)
บจก.โรงสีไฟสามัคคีกิจธัญญา
ติดต่อ 081-305-9775
อีเมล์ pvimol@hotmail.com

คุณกิตติชัย เตชะวสัญญู

ตำแหน่ง อุปนายกสมาคมฯ (ห้องเย็น)
บจก.พศภพ 9995040
ติดต่อ 090-049-5555
อีเมล์ Ktecha999@gmail.com

คุณปิยะนุช  สัมฤทธิ์

ตำแหน่ง อุปนายกสมาคมฯ / เหรัญญิก
บจก นิ่มซี่เส็งห้องเย็น
ติดต่อ 094-569-5565
อีเมล์ nootchiki@gmail.com

 

คุณชุติพร  อธิเกียรติ

ตำแหน่ง เลขาธิการ
บจก.เอ็น.เอ.ดี.โคลด์สตอเรจ
ติดต่อ 089-782-6905
อีเมล์ achutiporn@gmail.com

 

คุณสุกราน รักพ่วง

ตำแหน่ง รองเลขาธิการ
บจก. ซีทีไอ คลังสินค้า
ติดต่อ 087-0625266
อีเมล์ Sugran.r@ctibkk.com

 

คุณอมาพร  โคตระวีระ

ตำแหน่ง นายทะเบียน
บจก.อินเตอร์เซีย
ติดต่อ 081-626-403000
อีเมล์ intersia@gmail.com

คุณปัญญา ซุ่นทรัพย์

ตำแหน่ง วิชาการ
บจก.เอส เอส ที คลังสินค้า
ติดต่อ 081-820-5861
อีเมล์ panya@susrithai.co.th

คุณจุฑารัตน์  จรัสภิญโญวงศ์

ตำแหน่ง วิชาการ
บจก.11 วงจรเทรดดิ้ง
ติดต่อ 086-488-3695
อีเมล์ jatarat@wongiorn.com

คุณกิตติวุฒิ พัชรเศรณี

ตำแหน่ง วิชาการ
หจก.คิงส์แครอท
ติดต่อ 092-264-7755
อีเมล์ Pv_osk-117@hotmail.com

คุณปพิชญา แต้ศิริ

ตำแหน่ง สารสนเทศ/สมาชิกสัมพันธ์
บจก.ชัยนาวีห้องเย็น
ติดต่อ 081-268-6995
อีเมล์ kktaesiri@gmail.com

คุณศุภโชติ แสงสุขเอี่ยม

ตำแหน่ง สารสนเทศ/สมาชิกสัมพันธ์
บจก. ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี
ติดต่อ 092-814-8895
อีเมล์ Suphachot034@gmail.com

 

คุณสรญา สรไกลกิติกูล

ตำแหน่ง สารสนเทศ/สมาชิกสัมพันธ์
บจก.โมบายโลจิสติกส์
ติดต่อ 092-2894692
อีเมล์ soraya@mobilelogistics.co.th

 

คุณสิทธิชัย วชิรพรพงศา

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาสมาคมฯ
ติดต่อ 085-2585582
บจก. ซีทีไอ คลังสินค้า
อีเมล์ sitthichai6828@hotmail.com

คุณสุจิตรา หาญบัญชากิจ

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาสมาคมฯ
สมาคมธุรกิจคลังสินค้าฯ
ติดต่อ 081-874-6627
อีเมล์ h.Suchittra@hotmail.com

คุณเอนก  จีระธวัชชัย

ตำแหน่ง กรรมการ
บจก.แปซิฟิค ห้องเย็น
ติดต่อ 088-994-4945
อีเมล์ Anek.j@pcs-plp.com

คุณอาณัติ  สังขมณี

ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อ 085-910-6950
อีเมล์ Arnut.s@ctikk.com

คุณธัญญธรรศ เพ็งอุดม

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านกฎหมายประกันภัย
ติดต่อ 092-385-6060
อีเมล์ Thanyathas_p@tp.co.th

คุณจารุวรรณ  ชุมพาลี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานสมาคม
สมาคมธุรกิจคลังสินค้าฯ
ติดต่อ 082-492-8568

คุณ​สุนันทา​ ชาญ​สมาธิ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สมาคมและเจ้าหน้าที่ประสานงานสมาคม
สมาคมธุรกิจคลังสินค้าฯ
ติดต่อ 089-895-9192

คุณประเมษฐ์ รัตนพฤกษ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานสมาคม
สมาคมธุรกิจคลังสินค้าฯ
ติดต่อ 080-925-6415

คุณเจนศักดิ์ ศิริ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานสมาคม
สมาคมธุรกิจคลังสินค้าฯ
ติดต่อ 089-777-4266