ความเป็นมาของ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นสาธารณะ เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการส่งออกและนำเข้าสินค้า  ในปี พ.ศ. 2551 มีผู้ประกอบการที่ให้บริการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นสาธารณะทั่วประเทศที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จำนวนทั้งหมด 224 ราย   ประกอบด้วย คลังสินค้า 58 ราย  ไซโล 23 ราย  และห้องเย็น 143 ราย ถึงแม้ธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นสาธารณะได้มีมานานแล้ว  แต่ที่ผ่านมายังขาดการรวมตัวกันของผู้ประกอบการที่จะช่วยกันแก้ปัญหาและพัฒนาธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นสาธารณะ

ในปี พ.ศ. 2551  ได้มีผู้ประกอบการ 5 ราย ประกอบด้วย ดร. สุวันชัย  แสงสุขเอี่ยม จากบริษัท ชัยนาวีห้องเย็น จำกัด  นางปิยะนุช  สัมฤทธิ์ จากบริษัท นิ่มซี่เส็งห้องเย็น จำกัด  นายกิตติชัย  เตชะวสัญญู จากบริษัท พศภพ 999 จำกัด นายสิทธิชัย  วชิรพรพงศา  จากบริษัท ซีทีไอ คลังสินค้า จำกัด  และนายสุเทพ  วิโรจน์ไพสิฐ  จากบริษัท ตงฮั้วบัวใหญ่ (1994) จำกัด  ได้ร่วมกันจัดตั้งสมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ขึ้น  โดยได้รับอนุญาตจดทะเบียนให้จัดตั้งเป็นสมาคมการค้า ตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2551  ในการจัดตั้งสมาคมนี้ได้รับสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกรมการค้าภายใน

สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เป็นองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์  และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นสาธารณะ รวมทั้งยกระดับคุณภาพในการให้บริการ  ปัจจุบันสมาคมมีสมาชิกทั้งสิ้น 47 ราย  และสมาคมดำเนินงานโดยคณะกรรมการสมาคมที่ได้รับเลือกจากสมาชิกจำนวน 15 ท่าน ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม

ที่ตั้งสำนักงานของสมาคม
56/2 D ชั้นที่ 1 อาคารชุดเดอะรอยัลนาวินทาวเวอร์ ถ.เชื้อเพลิง แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 08-2492-8568 
โทรสาร 0-2671-3621

ภาพกิจกรรมของ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น