นายณัฐภูมิ เปาวรัตน์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยที่ปรึกษาสมาคม และเจ้า หน้า ที่สมาคมฯเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามญั ประจาปี 2561 ของสหพันธ์การขนส่งทางบก แห่งประเทศไทย ณ ซีดีซี คริสตัล แกรนด์ บอลรูม ถ.ประดิษฐ์มนูญธรรม ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 จัดโดยสมาคมสหพันธ์ การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย