ประชุมโครงการสัญจร สานสัมพันธ์ธุรกิจ คลังสินค้าไซโลและห้องเย็น ครั้งที่1

July 7, 2020By Admin-ployEvents

  คณะกรรมการ-สมาชิกสมาคมฯ -ที่ปรึกษาสมาคมฯ และพนักงานสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมโครงการสัญจร สานสัมพันธ์ธุรกิจ คลังสินค้าไซโลและห้องเย็น ครั้งที่1 โดยสัญจรไปที่จังหวัดสมุทรปราการ ห้องประชุมบริษัท โมบายโลจิสติกส์จำกัด สำนักงานเลที่ 279หมู่9 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยมีคุณสรญา สรไกรกิติกูล ให้การต้อนรับ มีการจัดทำระดมความคิดเห็นการพัฒนาศักขภาพ และ ยุทธศาศตร์สมาคมปี 2562 และการประชุมประจำเดือนพฤจิกายน 2562 ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เมื่อวันพุธที่ 13พฤศจิกายน 62 ในนามของสมาคมธุรกิจคลังสินค้าไซโล และห้องเย็น ขอขอบคุณ บจก.โมบายโลจิสติกส์ ที่ให้ความเอื้อเฟื้อสถานที่จัดประชุมโครงการสัญจรสานสัมพันธ์ ในครั้งนี้

ประชุมโครงการสัญจร สานสัมพันธ์ธุรกิจ คลังสินค้าไซโลและห้องเย็น ครั้งที่1

July 2, 2018By Admin-ployEvents

  คณะกรรมการ-สมาชิกสมาคมฯ -ที่ปรึกษาสมาคมฯ และพนักงานสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมโครงการสัญจร สานสัมพันธ์ธุรกิจ คลังสินค้าไซโลและห้องเย็น ครั้งที่1โดยสัญจรไปที่จังหวัดสมุทรปราการ ห้องประชุมบริษัท โมบายโลจิสติกส์จำกัด สำนักงานเลที่ 279หมู่9 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยมีคุณสรญา สรไกรกิติกูล ให้การต้อนรับ มีการจัดทำระดมความคิดเห็นการพัฒนาศักขภาพ และ ยุทธศาศตร์สมาคมปี 2562 และกรประชุมประจำเดือนพฤจิกายน 2562 ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เมื่อวันพุธที่ 13พฤศจิกายน 62 ในนามของสมาคมธุรกิจคลังสินค้าไซโล และห้องเย็น ขอขอบคุณ บจก.โมบายโลจิสติกส์ ที่ให้ความเอื้อพื่อสถานที่จัดประชุมโครงการสัญจรสานสัมพันธ์ ในครั้งนี้  

ทบทวนมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ระยะที่ 2 และขับเคลื่อนการประเมินสมรรถนะ

July 2, 2018By Admin-ployEvents

  น.ส.ชุติพร อธิเกียรติ เลขาธิการสมาคมฯ , น.ส.สุจิตรา หาญบัญชากิจ ที่ปรึกษาสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางทบทวนมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ระยะที่ 2 และขับเคลื่อนการประเมินสมรรถนะ ณ ห้องการ์เด้นท์ 4 ช้นั 5 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562จัดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)

ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562

July 2, 2018By Admin-ployEvents

  คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้า ร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยมีนายณัฐภูมิ เปาวรัตน์ นายกสมาคมฯ เป็นประธาน ที่ประชุม ณ ห้องประชุม ตึกกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เวลา 14.30 น. นายสมชาย อินทิราวรนนท์ ผู้แทนจาก บริษัท อีโคเทคพาร์ท จำกัด ซึ่งงรับติดตั้งงาน SOLAR Cell ทั่ว ภูมิภาค เข้า มาประชาสัมพันธ์ เรื่องโซล่าเซลลป์ ระหยัด ค่าไฟฟ้าให้กับสมาชิกสมาคม และ เวลา 16.00 น. นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีกรมการค้าภายใน,นายวัชรศักดิ์ พรหมบุญ ผอ.กอง ส่งเสริม และบริหารระบบตลาด ,นายสมชาย รัตนสุภา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านฯ กรมการค้าภายใน เข้าร่วมหารือกับ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และ ให้แนวนโยบายในการดาเนินธุรกิจของสมาชิกสมาคมฯ