คุณสุวันชัย แสงสุขเอี่ยม

ตำแหน่ง ผู้ก่อตั้งสมาคม และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

คุณนายณัฐภูมิ เปาวรัตน์

ตำแหน่ง นายกสมาคมฯ
บมจ. เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์
ติดต่อ 062-515-6324

คุณอมาพร  โคตระวีระ

ตำแหน่ง นายทะเบียน
บจก.อินเตอร์เซีย
ติดต่อ 081-626-4030

คุณสุชัย สถาพร

ตำแหน่ง อุปนายกสมาคมฯ (คลังสินค้า)
บจก.ทรัพย์สถาพรคลังสินค้า
ติดต่อ 081-826-612

คุณจุฑารัตน์  จรัสภิญโญวงศ์

ตำแหน่ง วิชาการ
บจก.11 วงจรเทรดดิ้ง
ติดต่อ 086-488-3695

คุณชุติพร  อธิเกียรติ

ตำแหน่ง เลขาธิการ
บจก.เอ็น.เอ.ดี.โคลด์สตอเรจ
ติดต่อ 089-782-6905

 

คุณกิตติวุฒิ พัชรเศรณี

ตำแหน่ง วิชาการ
หจก.คิงส์แครอท
ติดต่อ 092-2647755

คุณปัญญา ซุ่นทรัพย์

ตำแหน่ง วิชาการ
บจก.เอส เอส ที คลังสินค้า
ติดต่อ 081-820-5861

คุณกิตติชัย เตชะวสัญญู

ตำแหน่ง อุปนายกสมาคมฯ (ห้องเย็น)
บจก.พศภพ 999
ติดต่อ 090-049-5555

คุณปิยะนุช  สัมฤทธิ์

ตำแหน่ง อุปนายกสมาคมฯ / เหรัญญิก
บจก นิ่มซี่เส็งห้องเย็น

 

คุณสุวิมล พงศ์พิทยานันต์

ตำแหน่ง อุปนายกสมาคมฯ (ไซโล)
บจก.โรงสีไฟสามัคคีกิจธัญญา

คุณปพิชญา แต้ศิริ

ตำแหน่ง สารสนเทศ/สมาชิกสัมพันธ์
บจก.ชัยนาวีห้องเย็น

คุณสรญา สรไกลกิติกูล

ตำแหน่ง สารสนเทศ/สมาชิกสัมพันธ์
บจก.โมบายโลจิสติกส์

 

คุณศุภโชติ แสงสุขเอี่ยม

ตำแหน่ง สารสนเทศ/สมาชิกสัมพันธ์
บจก. ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี
ติดต่อ 092-814-8895

 

คุณสุกราน รักพ่วง

ตำแหน่ง รองเลขาธิการ
บจก. ซีทีไอ คลังสินค้า

 

เจ้าหน้าที่ประสานงามสมาคม

คุณจารุวรรณ  ชุมพาลี
คุณสุนันทา ชาญสมาธิ
คุณเจนศักดิ์ ศิริ
คุณประเมษฐ  รัตนพฤกษ์