คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมประจําเดือนตุลาคม 2561 โดยมี ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายกสมาคมฯเป็นประธานที่ประชุมและนายชาญวิทย์ จันสถิรพานิช ผู้แทนจาก บริษัทสื่อพีทีที บายพาส จํากัด ขอเข้าพบกรรมการสมาคมฯโดยมีความประสงค์ขอเข้าแนะนํากิจการ LetShelf.com (บริษัทฯได้ดําเนินการพัฒนากลุ่มธุรกิจใหม่ที่เกียวข้องกับคลังสินค้า Online และ Fulfillment) เพื่อหาคู่ค้าทางธุรกิจที่เป็นผู้ประกอบการคลังสินค้า ณ ห้องประชุม 20911 ชั้น9 ตึกกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (17 ตุลาคม 2561 )