คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้า ร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยมีนายณัฐภูมิ เปาวรัตน์ นายกสมาคมฯ เป็นประธานที่ประชุม มีเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย ขอเข้ามาพบคณะกรรมการเพื่อนำเสนอบริการ Krungthai Digital Platform และ ผู้แทนจาก บจก. สื่อพีทีที บายพาส ขอเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล “ปัญหาและอุปสรรคขอคลงั สินค้า ในปัจจุบนั และมุมมองของผู้ประกอบการคลังสินค้า ที่มีต่อธุรกิจออนไลน์” เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 20911 ชั้น 9 ตึกกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์