นายอาณัติ สังขมณี คณะทำงานและผู้เชี่ยวชาญของสมาคมฯน.ส.สุนันทา ชาญสมาธิ ผู้ประสานงานสมาคม เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ(8 ระดับ)นำโดยร.ศ.ดร.อคัรรัตน์ พลูกระจ่าง และดร.วิเชษฐ์ พลายมาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีทแอนด์ คอนเวนชั่น ปากซอยสุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี