น.ส.ชุติพร อธิเกียรติ เลขาธิการสมาคมฯ ,น.ส.สุจิตรา หาญบัญชากิจ ที่ปรึกษาสมาคมฯ เข้าร่วมสัมมนาและ ลงนามการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการขบั เคลื่อนกำลังคนอย่างยั่งยืนด้วย ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) สมาคมธุรกิจคลงั สินค้า ไซโล และห้องเย็น ลงนามโดย น.ส.ชุติพร อธิเกียรติ เลขาธิการสมาคมฯ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นกรุงเทพฯ เมื่อ 10 กันยายน 2562 จัดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)