นางอมาพร โคตระวีระ กรรมการสมาคมฯ ,น.ส.สุจิตรา หาญบัญชากิจ ที่ปรึกษาสมาคมฯ, นายอาณัติ สังขมณี คณะทำางาน-ผู้เชี่ยวชาญฯ เข้าอบรม “มาตรฐานเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)” ตามราชกิจจานุเบกษาและตามแนวทางใหม่และการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ”ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลฯ รัชดา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 กัน ยายน 2562จัดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)