คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้า ร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยมีนายณัฐภูมิ เปาวรัตน์ นายกสมาคมฯ เป็นประธาน ที่ประชุม ณ ห้องประชุม ตึกกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เวลา 14.30 น. นายสมชาย อินทิราวรนนท์ ผู้แทนจาก บริษัท อีโคเทคพาร์ท จำกัด ซึ่งงรับติดตั้งงาน SOLAR Cell ทั่ว ภูมิภาค เข้า มาประชาสัมพันธ์ เรื่องโซล่าเซลลป์ ระหยัด ค่าไฟฟ้าให้กับสมาชิกสมาคม และ เวลา 16.00 น. นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีกรมการค้าภายใน,นายวัชรศักดิ์ พรหมบุญ ผอ.กอง ส่งเสริม และบริหารระบบตลาด ,นายสมชาย รัตนสุภา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านฯ กรมการค้าภายใน เข้าร่วมหารือกับ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และ ให้แนวนโยบายในการดาเนินธุรกิจของสมาชิกสมาคมฯ