น.ส.ชุติพร อธิเกียรติ เลขาธิการสมาคมฯ , น.ส.สุจิตรา หาญบัญชากิจ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางทบทวนมาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ระยะที่ 2
และขับเคลื่อนการประเมินสมรรถนะ ณ ห้องการ์เด้นท์ 4 ช้นั 5 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562
จัดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)