คลังสินค้าอัตโนมัติ (Automated Warehouse)

คลังสินค้าอัตโนมัติ (Automated Warehouse) เป็นระบบการจัดการคลังสินค้าที่ครอบคลุมหลายส่วนตั้งแต่การป้อนข้อมูลพื้นฐานอัตโนมัติการรับสินค้าเข้า การจัดเก็บสินค้า รวมถึงการเตรียมสินค้าเพื่อรอการจัดส่งสินค้า โดยผู้ประกอบการจะต้องหาช่องโหว่ในการทำงานว่ากลุ่มไหนที่มีการทำงานแบบซ้ำซ้อน ใช้เวลามาก และมีโอกาสเกิดความผิดพลาดสูง เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขโดยนำระบบคลังสินค้าอัตโนมัติเข้ามาทดแทนระบบเดิม ซึ่งคลังสินค้าอัตโนมัตินั้นเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากสำหรับผู้ประกอบการคลังสินค้าหลายๆท่านที่อยากจะยกระดับธุรกิจคลังสินค้าให้เข้าับยุคสมัยและตอบรับการบริการให้กับลุกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่มากยิ่งขึ้น

ระบบการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติเข้ามาแทนที่ในหลายมิติ เช่น งานเบิกจ่าย งานคัดแยกประเภท งานบันทึกความเคลื่อนไหวของสินค้า งานขนถ่ายสินค้า งานเคลื่อนย้ายสินค้า งานบริหารสินค้าคงคลัง เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็สามารถนำระบบคลังสินค้าอัตโนมัติเข้าไปแทนที่หรือเข้าไปช่วยพัฒนาระบบที่ใช้อยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น งานในระบบคลังสินค้าที่สามารถเปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติได้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ ด้านกระบวนการทำงาน(Process Automation) และ ด้านศักยภาพ(Physical Automation)

ด้านกระบวนการทำงาน (Process Automation): คือ ยกระบบการทำงานเดิมเข้าสู่ระบบซอฟต์แวร์ เพื่อให้สามารถ ติดตาม หรือดูข้อมูลย้อนหลังได้ กลุ่มงานที่ใช้ระบบอัตโนมัติเข้ามาทดแทน เช่น งานบันทึกข้อมูลความเคลื่อนไหวสินค้า เป็นต้น               ในการบันทึกข้อมูลความเคลื่อนไหวของสินค้าอยู่ตลอด ด้วยวิธีการใช้ป้ายบาร์โค้ด, ชั้นวางบาร์โค้ด และอุปกรณ์อ่านบาร์โค้ดจะช่วยลดเวลาทำงาน และเพิ่มความแม่นยำของข้อมูลงานบริหารจัดการสินค้าคงคลัง อุปกรณ์ และกำลังคน ดยใช้ WMS เข้ามาบริหารจัดการแทนการจดบันทึกแบบดั้งเดิม ทำให้ติดตามงาน สินค้า และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ เพิ่มประสิทธิภาพด้านความเร็ว ความแม่นยำ และความปลอดภัย

ด้านศักยภาพ (Physical Automation): เป็นการใช้อุปกรณ์ และกลไกต่าง ๆ ที่เป็นระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วย ในการเคลื่อนย้ายสินค้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย กลุ่มงานที่ใช้ระบบอัตโนมัติเข้ามาทดแทน เช่น งานเบิกจ่าย เปลี่ยนระบบเบิกจ่ายเป็นระบบอัตโนมัติ เช่น ชั้นวางแบบปรับเปลี่ยนได้ ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ ช่วยให้เบิกจ่ายรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น งานขนย้ายสินค้าขึ้นลงจากชั้นวาง ช่วยเพิ่มพื้นที่และปริมาณการจัดเก็บ และได้รับความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น งานเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังจุดต่าง ๆ เป็นการใช้สายพานอัตโนมัติเพื่อลำเลียงหรือเคลื่อนย้ายของ หรือพาหนะไร้คนขับ ช่วยลดการพึ่งพาแรงงานคนได้มาก

 

การเปลี่ยนคลังสินค้าธรรมดาให้เป็นระบบคลังสินค้าอัตโนมัติสร้างจุดเปลี่ยนให้กับหลายธุรกิจในยุคปัจจุบัน ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ทำให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ รวมถึงขยับขยายสายผลิตภัณฑ์ และขอบเขตการให้บริการ แต่อย่างไรก็ตามต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ ตามสมควร เพราะคลังสินค้าแต่ละประเภทมีลักษณะงาน ความจำเป็น และงบประมาณที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถทดแทนได้ด้วยหุ่นยนต์เสมอไป หากเลือกใช้ให้เหมาะสม ก็จะช่วยต่อยอดและขยายธุรกิจได้อย่างดีทีเดียว

เอกสารอ้างอิงมาจาก https://www.swisslog.com/th-/กรณีศึกษาและแหล่งที่มา/blog/warehouse-automation (บทความจาก Pichamon Pattanajiranun ข้อมูลเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564) 

ขอบพระคุณรูปภาพประกอบจาก https://www.jenbunjerd.com/blog/ระบบอัตโนมัติช่วยพัฒนางานชนิดใดได้บ้างในคลังสินค้าของคุณ-32.html