Smart Warehouse คืออะไร?

September 2, 2021By wscbaadminKnowledg

Smart Warehouse คือคลังสินค้าอัจฉริยะ เป็นการนําเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการวางแผน ปฏิบัติการ ควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้า และการจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้า ด้วยระบบอัตโนมัติที่ทันสมัย เพื่อลดขั้นตอน ลดความซับซ้อน และลดโอกาสในการเกิดข้อผิดพลาดต่างๆ เพื่อให้สามารถทํางานได้อย่างง่ายดายและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม ซึ่งระบบ Smart Warehouse นี้คือหนึ่งในระบบที่เข้ามารองรับระบบ Smart Logistics ในอนาคต เพื่อช่วยให้เจ้าของธุรกิจนั้นสามารถจัดเก็บสินค้าได้เพิ่มขึ้นและมากขึ้นในพื้นที่ที่เท่าเดิม และได้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคําสั่งซื้อต่างๆ จากลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น และเพิ่ มปริมาณงานได้ และที่ สําคัญก็คือ ช่วยลดต้นทุนทั้งด้านการผลิตและการขนส่งให้ทําได้ในปริมาณที่มากขึ้นภายในครั้งเดียว เรียกได้ว่าเป็นการลดต้นทุนค่าเสียโอกาสและเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างง่ายดายกว่าเดิม ตัว Smart Warehouse กลายเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับธุรกิจในอนาคตในวงการคลังสินค้าในทุกประเภท เพราะว่าการเติบโตของการค้าปลีกออนไลน์นั้นเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมาก ทําให้มีการจัดการ และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับการจัดการที่ต้องมีความแม่นยํามากยิ่งขึ้น และยังสามารถนําข้อมูลเหล่านั้นไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไปได้อีกด้วย ซึ่ง Smart Warehouse จะเข้ามาช่วยจัดการในส่วนนี้ได้ นอกจากการวางแผน กลยุทธ์ทางการตลาดแล้ว ยังจะเข้ามาช่วยลดต้นทุนด้านการผลิตและการขนส่งให้ สามารถทําได้ในปริมาณที่มากขึ้นในขณะที่ใช้ระยะเวลาในการทำงานน้อยลงกว่าเดิม สามารถผลิตสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง และลดกระบวนการทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องรออีกต่อไป นอกจาก Smart Warehouseแล้ว ยังต้องมีระบบจัดการคลังสินค้าที่ดีควบคู่ไปด้วย เพราถ้าไม่มีระบบการจัดการคลังสินค้าที่ดีนั้น ก็อาจจะทําให้ทุกๆอย่างที่สร้าง Smart Warehouse นี้มาพังลงได้ … Read More

คลังสินค้าอัตโนมัติ (Automated Warehouse)

August 27, 2021By wscbaadminKnowledg

คลังสินค้าอัตโนมัติ (Automated Warehouse) คลังสินค้าอัตโนมัติ (Automated Warehouse) เป็นระบบการจัดการคลังสินค้าที่ครอบคลุมหลายส่วนตั้งแต่การป้อนข้อมูลพื้นฐานอัตโนมัติการรับสินค้าเข้า การจัดเก็บสินค้า รวมถึงการเตรียมสินค้าเพื่อรอการจัดส่งสินค้า โดยผู้ประกอบการจะต้องหาช่องโหว่ในการทำงานว่ากลุ่มไหนที่มีการทำงานแบบซ้ำซ้อน ใช้เวลามาก และมีโอกาสเกิดความผิดพลาดสูง เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขโดยนำระบบคลังสินค้าอัตโนมัติเข้ามาทดแทนระบบเดิม ซึ่งคลังสินค้าอัตโนมัตินั้นเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากสำหรับผู้ประกอบการคลังสินค้าหลายๆท่านที่อยากจะยกระดับธุรกิจคลังสินค้าให้เข้าับยุคสมัยและตอบรับการบริการให้กับลุกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่มากยิ่งขึ้น ระบบการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติเข้ามาแทนที่ในหลายมิติ เช่น งานเบิกจ่าย งานคัดแยกประเภท งานบันทึกความเคลื่อนไหวของสินค้า งานขนถ่ายสินค้า งานเคลื่อนย้ายสินค้า งานบริหารสินค้าคงคลัง เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็สามารถนำระบบคลังสินค้าอัตโนมัติเข้าไปแทนที่หรือเข้าไปช่วยพัฒนาระบบที่ใช้อยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น งานในระบบคลังสินค้าที่สามารถเปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติได้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ ด้านกระบวนการทำงาน(Process Automation) และ ด้านศักยภาพ(Physical Automation) ด้านกระบวนการทำงาน (Process Automation): คือ ยกระบบการทำงานเดิมเข้าสู่ระบบซอฟต์แวร์ เพื่อให้สามารถ ติดตาม หรือดูข้อมูลย้อนหลังได้ กลุ่มงานที่ใช้ระบบอัตโนมัติเข้ามาทดแทน เช่น งานบันทึกข้อมูลความเคลื่อนไหวสินค้า เป็นต้น               ในการบันทึกข้อมูลความเคลื่อนไหวของสินค้าอยู่ตลอด ด้วยวิธีการใช้ป้ายบาร์โค้ด, ชั้นวางบาร์โค้ด และอุปกรณ์อ่านบาร์โค้ดจะช่วยลดเวลาทำงาน และเพิ่มความแม่นยำของข้อมูลงานบริหารจัดการสินค้าคงคลัง อุปกรณ์ และกำลังคน … Read More

รายงานภาพรวมอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจกิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็ง

June 9, 2020By Admin-ployKnowledg

ไฟล์ฉบับเต็ม>  หมวดธุรกิจกิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็ง

รายงานภาพรวมอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจกิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าธัญพืช

June 9, 2020By Admin-ployKnowledg

ไฟล์ฉบับเต็ม > หมวดธุรกิจกิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าธัญพืช