น.ส.ชุติพร อธิเกียรติ เลขาธิการสมาคมฯ นายปัญญา ซุ่นทรัพย์ กรรมการวิชาการสมาคมฯ นายสิทธิชัย วิชรพรพงศา , น.ส.สุจิตรา หาญบัญชากิจ ที่ปรึกษาสมาคมฯนายเอกพงศ์ ฉันทศิริเวทย์ บจก.เอ็น.เอ.ดี. โคลด์สตอเรจ และ น.ส.สุนันทา ชาญสมาธิผู้ประสานงานสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำมาตรฐานอาชีพโครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวฒิวิชาชีพ สู่กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ (8 ระดับ)
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ระยะที่ 1 ณ ห้องประชุม DD MALL ชั้น 7 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งได้รับเป็นที่ปรึกษาของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)