การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้า ร่วมประชุม โดยมี ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายกสมาคมฯ เป็นประธานที่ประชุม โดยมีอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้เข้าพบ คณะกรรมการหารือในเรื่องการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษาระบบทวีภาคี และนายบัลลพ ดิษฐแย้ม กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเค สมาร์ จำกัดพร้อมผู้บริหารบริษทั ฯ เข้าพบกรรมการ โดยมีความประสงค์ พื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็นและห้องเย็นที่ใช้สารแอมโมเนียและคาร์บอนไดออกไซด์เป็ นสารทำความเย็น ( NH3/CO2 Cascade System )