น.ส.สุจิตรา หาญบัญชากิจ ที่ปรึกษาสมาคมฯ เข้าร่วมสัมมนา Stakeholder Engagement และหารือกับองค์กร ที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชพี ถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการดําเนินงาน ณ ห้อง เลอ คองคอรด์ บอลรูม ชั้น2 โรงแรมสวีส โฮเต็ลเลอคองคอร์ด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28สิงหาคม 2561 จัดโดยสถาบันคณุวุฒิ วิชาชีพ (องค์การมหาชน)