นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และ ห้องเย็น

โครงสร้าง
1.คำนิยาม
2.ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและเก็บรวบรวมเมื่อใด
3.วิธีการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
4.วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูล
5.การจัดเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ
6.มาตรการความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
7.ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลและนโยบายการทำลาย
8.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคคล
9.การโอน ถ่าย และ/หรือ ส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
10.ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
11.สิทธิตามกฏหมายของเจ้าของข้อมูล
12.คำถามและข้อเสนอแนะ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Privacy Policy
สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และ ห้องเย็น

สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และ ห้องเย็น (ต่อไปนี้เรียกว่า “เรา”) ใส่ใจและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้สมัครงาน และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา รวมถึงบุคคลธรรมดาที่ดำเนินการให้กับผู้ถือหุ้น คู่ค้า ผู้ให้บริการ และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท ซึ่งเป็นนิติบุคคลด้วย (ต่อไปนี้เรียกว่า “ท่าน”)

เราได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการดำเนินการของเราต่อข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด อาทิเช่น รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) รวมตลอดถึงการลบและทำลาย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าท่านได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

คำแถลงการณ์

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมและมีการออกกฎหมายใหม่ใช้บังคับแทนเป็นครั้งคราว เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจและมุ่งหมายจะเข้าไปดำเนินธุรกิจ เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา เปิดเผย และโอน รวมทั้งการโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เท่านั้น

โปรดอ่านเนื้อหาต่อไปนี้เพื่อทำความเข้าใจมุมมองและการปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่เราจะประมวลผลข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลบางประการเกี่ยวกับท่านมีความจำเป็นสำหรับการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน หากท่านไม่ตกลงที่จะให้ข้อมูลดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้หรือเข้าถึงฟังก์ชั่นและการใช้งานของบริการและผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดได้ และอาจทำให้เราจะไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่านได้
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โดยดุลยพินิจของเราฝ่ายเดียว

1.คำนิยาม

•สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และ ห้องเย็น
•กลุ่มลบริษัทสมาชิกสมาคมฯ (รายละเอียดดูได้จาก https://wscba.or.th )
•เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเรา มีการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ผู้ให้บริการ และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท
•ข้อมูล หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลระบบ ข้อมูลที่ตั้ง คุ้กกี้
•ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
•ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ หรือข้อมูลละเอียดอ่อน (Sensitive Data) หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
•ข้อมูลชีวภาพ หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจากการใช้เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการนำลักษณะเด่นทางกายภาพหรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใช้ทำให้สามารถยืนยันตัวตนของบุคคลนั้นที่ไม่เหมือนกับบุคคลอื่นได้ เช่น ข้อมูลจำลองภาพใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตา หรือข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ
•ข้อมูลสาธารณะ (Public Records) หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เช่น ข้อมูลโปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ เมื่อมีการใช้ข้อมูลและรหัสการเข้าระบบของสื่อสังคมออนไลน์ (social media credential) เช่น Facebook, Instagram, Twitter, Line และรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ เพื่อเชื่อมต่อหรือเข้าสู่บริการใด ๆ ของเรา และรายชื่อเพื่อนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถควบคุมการจัดเก็บความเป็นส่วนตัวนี้ผ่านการตั้งค่าบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่จัดทำไว้ให้โดยผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าว
•ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
•ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ผู้ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
•การประมวลผลข้อมูล หมายถึง การดำเนินการใด ๆ ซึ่งกระทำต่อข้อมูลส่วนบุคคลหรือชุดข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะโดยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ เช่น การเก็บ บันทึก จัดระบบ จัดโครงสร้างเก็บรักษา เปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยน การรับ พิจารณา ใช้ เปิดเผยด้วยการส่งต่อ เผยแพร่ หรือการกระทำอื่นใดซึ่งทำให้เกิดความพร้อม ใช้งาน การจัดวางหรือผสมเข้าด้วยกัน การจำกัด การลบ หรือการทำลาย
•แอพพลิเคชัน หมายถึง โปรแกรม หรือชุดคำสั่งที่ใช้ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เพื่อให้ทำงานตามคำสั่ง และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ โดยแอพพลิเคชั่น (Application) ต้องมีสิ่งที่เรียกว่า ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface หรือ UI) เพื่อเป็นตัวกลางการใช้งานต่าง ๆ
•IP Address หมายถึง สัญลักษณ์เชิงหมายเลขที่กำหนดให้แก่อุปกรณ์แต่ละชนิด เช่นคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องพิมพ์ ที่มีส่วนร่วมอยู่ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์หนึ่ง ๆ ที่ใช้อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลในการสื่อสาร
•คุกกี้ (Cookies) หมายถึง ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ของบริษัท ส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคล โดยคุกกี้จะถูกส่งกลับไปที่เว็บไซต์ต้นทางในแต่ละครั้งที่กลับเข้ามาดูที่เว็บไซต์ดังกล่าว
•ข้อมูลนิรนาม หมายถึง ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ โดยเกิดจากลักษณะเฉพาะโดยธรรมชาติ หรือเกิดจากการผ่านกระบวนการจัดทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

2.ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและเก็บรวบรวมเมื่อใด

เราเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเมื่อได้มีการติดต่อกันไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เช่น เมื่อท่านสมัครขอใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา หรือเมื่อท่านทำธุรกรรมทางการเงินกับเรา เมื่อท่านสนใจสมัครเข้าร่วมทำงานกับเรา เมื่อท่านเข้าร่วมงานกิจกรรม หรือเข้ามาในบริเวณของเรา โดยข้อมูลของท่านที่เราดีจะเก็บรวบรวม ได้แก่
•ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน หรือข้อมูลที่ใช้ในการระบุและยืนยันตัวตนของท่าน ข้อมูลชีวภาพ เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ข้อมูลบนบัตรประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อ ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า หรือข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ
•ข้อมูลสถานที่หรือวิธีการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ ช่องทางติดต่อในโซเชียลมีเดีย
•ข้อมูลเกี่ยวกับงานของท่าน เช่น อาชีพ ตำแหน่ง ประสบการณ์การทำงาน สถานที่ทำงาน
•ข้อมูลทางการเงิน เช่น เงินเดือน หรือรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีของท่าน
•ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่เราได้รับจากท่าน เช่น คู่สมรส ข้อมูลของผู้รับสิ่งของหรือพัสดุ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ทั้งนี้ ท่านมีหน้าที่แจ้งให้ผู้รับสิ่งของหรือพัสดุทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ด้วย
•ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ เช่น ประวัติการซื้อสินค้า การใช้บริการ ประวัติการเคลมสินค้า ข้อร้องเรียนการใช้บริการ
•ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้แก่เมื่อท่านติดต่อเรา หรือเราดูแลให้บริการหลังการขาย การทำวิจัย และการสัมภาษณ์
•ข้อมูลที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด
•ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ตามที่ประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
•ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีการจัดเก็บเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ เช่น IP Address

3.วิธีการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะเก็บข้อมูลของท่านทางใดบ้าง: เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านผ่านหลากหลายช่องทางทั้งทางออนไลน์ ออฟไลน์ ซึ่งจะมีช่องทางหลักๆ คือ การได้รับข้อมูลจากการให้บริการแก่ท่าน การติดต่อสื่อสารกับท่าน และจะรวมถึงช่องทางดังต่อไปนี้ด้วย
•ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากบริษัทในเครือ ข้อมูลที่มีการแบ่งปันกันระหว่างบริษัทในเครือ
•ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากบุคคลที่สาม เช่น ตัวแทน ร้านค้า หรือบริษัทที่ให้การบริการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล คู่ค้า พันธมิตร เป็นต้น
•ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากตัวท่านเอง อันรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากการเข้าเยี่ยมชมเว็ปไซต์ การสมัครเข้าใช้บริการและการใช้บริการผ่านการใช้งานแอพพลิเคชัน ผ่านโซเชียลมีเดียของเรา
•ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลสาธารณะ (Public Records) และข้อมูลที่แม้ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะ (Non-Public Records) แต่เรามีสิทธิเก็บรวบรวมได้ตามกฎหมาย
•ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่ใช้อำนาจตามกฎหมาย

4.วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ รวบรวม และการใช้ข้อมูล
ทำไมเราต้องเก็บข้อมูลของท่าน: เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ และจะใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ดังกล่าวเมื่อเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
4.1เงื่อนไขในการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผย
•ท่านได้ให้ความยินยอมไว้กับบริษัทตามกฎหมาย
•เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น
•เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของของบุคคล
•เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของเรา หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจที่รัฐได้มอบหมายให้แก่เรา
•เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
•เพื่อการก่อตั้งสิทธิ การใช้สิทธิ การยกข้อต่อสู้สิทธิเรียกร้อง หรือการขอความยินยอม
•เพื่อการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ โดยบริษัทจะจัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน
4.2วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผย

•เพื่อให้เราสามารถให้บริการแก่ท่านได้ เช่น เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนของท่านก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการ หรือก่อนการทำธุรกรรมกับเรา หรือในการรับเรื่องร้องเรียนจากท่าน
•เพื่อใช้ในการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์และการติดต่อระหว่างเรากับท่าน เช่น เพื่อแจ้งผลการสมัครใช้บริการของท่าน เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการ
•เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงท่านภาพการบริการ เช่น เพื่อการวิเคราะห์และประเมินความพึงพอใจของท่านที่มีต่อบริการของเราหรือ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด
•เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เราอยู่ภายใต้บังคับให้ต้องปฎิบัติตาม
•เพื่อให้เราประสานงาน หรือ ดำเนินธุรกรรมที่มีกับพันธมิตรทางธุรกิจที่ท่านสังกัด
นอกจากนี้เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในลักษณะข้อมูลนิรนาม ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมในเห้ข้อมูลดังกล่าว เราอาจไม่สามารถให้บริการหรือดำเนินการตามที่ท่านร้องขอได้
เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหากเราทราบอยู่แล้วว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้เยาว์ที่อายุน้อยกว่า 20 ปี หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะตามที่กำหนดในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ เว้นเสียแต่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามที่กฎหมายกำหนด ในทำนองเดียวกัน หากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ เราจะเก็บข้อมูลดังกล่าวเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลตามกฎหมาย

5.การจัดเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ
เราอาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด (ข้อมูลละเอียดอ่อน) และในกรณีที่เราจะประมวลผลข้อมูลละเอียดอ่อนของท่าน เราจะดำเนินการต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือเป็นกรณีจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่าน

6.มาตรการความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
เราได้จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม โดยได้นำมาตรฐานความปลอดภัยทั้งทางเทคนิคและทางการบริหารมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเข้าถึงการใช้หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้งานในทางที่ผิด การดัดแปลงเปลี่ยนแปลง เช่น การเข้ารหัสและการจำกัดการเข้าถึง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเราจะจัดให้มีและใช้มาตราฐานในการคุ้มครองเช่นนี้อยู่ตลอดแม้ในขั้นตอนการทำลายจนกว่าจะมีการทำลายข้อมูลเสร็จสิ้น
เราจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสม หากมีการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
เราจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการความปลอดภัยเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม
เราจะจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อให้ตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และกำหนดให้พนักงาน บุคลากร ตัวแทน และผู้รับข้อมูลจากบริษัท มีหน้าที่รักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับและมีความปลอดภัยตามมาตรการที่กำหนด เมื่อต้องมีการดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตรวจสอบการดำเนินการที่เกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ นโยบาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของบริษัท รวมทั้งประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีหน้าที่อื่นๆตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมกำหนด

7.ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลและนโยบายการทำลาย
เราจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าใด: เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเภทข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท

ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน เราจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงใช้ผลิตภัณฑ์/บริการของเราหรือตลอดระยะเวลาที่ท่านยังมีความสัมพันธ์กับเรา แต่ทั้งนี้จะไม่เกินระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

เราจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือเมื่อพ้นความเกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

กรณีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยขอความยินยอมจากท่าน เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าท่านจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอมและเราดำเนินการตามคำขอของท่านเสร็จสิ้นแล้ว อย่างไรก็ดี เราจะยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นสำหรับบันทึกเป็นประวัติว่าท่านเคยยกเลิกความยินยอม เพื่อให้ เราสามารถตอบสนองต่อคำขอของท่านในอนาคตได้

8.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคคล

เราเปิดเผยข้อมูลของท่านไปที่ใดบ้าง: เราอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับบุคคล/หน่วยงาน ดังต่อไปนี้
•กลุ่มบริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง และบริษัทในเครือของบริษัท: เราจะแชร์หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในกลุ่มบริษัท
•ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายนอก เช่นสำนักงานบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี
•ผู้ให้บริการภายนอกซึ่งรับจ้างงานช่วงต่อจากเรา พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกันในลักษณะ co-brand รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ
•สถาบันการเงิน และผู้ให้บริการระบบการชำระเงิน เพื่อให้บริการที่เกี่ยวกับการโอนเงิน
•หน่วยงานของรัฐ รัฐบาล องค์กรหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่ง คำร้องขอ เพื่อการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

9. การโอน ถ่าย และ/หรือ ส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
ในกรณีที่เรามีการโอน ถ่าย และ/หรือ ส่งข้อมูลไปยังต่างประเทศ เราจะกำหนดมาตรฐานในการทำข้อตกลง และ/หรือ สัญญาร่วมธุรกิจกับหน่วยงาน องค์กรที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ให้มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นที่ยอมรับ และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองอย่างปลอดภัย

10.ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ข้อมูลถือเป็นทรัพย์สินของเรา ดังนั้น เราจึงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิ่ง เราจะตรวจสอบ และใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยขององค์กร ทั้งทางกายภาพ และทางเทคนิคที่ทันสมัยอยู่เสมอเมื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เรา ได้วางนโยบายและมาตรการควบคุมภายในเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูกทำลายโดยไม่ตั้งใจ ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด ถูกเปิดเผย และเข้าถึงโดยบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับเรา โดยพนักงานของเรานั้นได้รับการอบรม และฝึกฝนให้จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย หากพนักงานไม่ปฏิบัติตามที่ได้รับการอบรมฝึกฝนดังกล่าว พนักงานจะได้รับโทษทางวินัย

11.สิทธิตามกฏหมายของเจ้าของข้อมูล
ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับการเก็บรวมรวบ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้
•สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
•สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
•สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
•สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
•สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
•สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมการเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
•สิทธิในการขอรับ ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
•สิทธิในการร้องเรียนในกรณีที่ท่านเห็นว่ามิได้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล
โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าวตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 หรือ เมื่อกฎหมายเริ่มมีผลบังคับใช้เป็นต้นไป ผ่านช่องทางการติดต่อที่ระบุด้านล่าง

12.คำถามและข้อเสนอแนะ
หากท่านมีข้อเสนอแนะ ต้องการสอบถามข้อมูล หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวนโยบายฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อมายังเรา ผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้
ช่องทางการติดต่อ
•เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
•จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ wscba08@gmail.com
•จัดส่งทางไปรษณีย์ ที่สมาคม​ธุรกิจคลังสินค้า ไซโจ และห้อง เย็น 56/2 D ชั้นที่ 1 อาคารชุดเดอะรอยัลนาวินทาวเวอร์ ถ.เชื้อเพลิง แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 TEL : 02-6713621