ระดมความคิดเห็นในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพ และคุณวฒิวิชาชีพสู่กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ (8ระดับ) สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ระยะที่ 1

July 2, 2018By Admin-ployEvents

  น.ส.ชุติพร อธิเกียรติ เลขาธิการสมาคมฯ นายปัญญา ซุ่นทรัพย์ กรรมการวิชาการสมาคมฯ นายสิทธิชัย วิชรพรพงศา , น.ส.สุจิตรา หาญบัญชากิจ ที่ปรึกษาสมาคมฯนายเอกพงศ์ ฉันทศิริเวทย์ บจก.เอ็น.เอ.ดี. โคลด์สตอเรจ และ น.ส.สุนันทา ชาญสมาธิผู้ประสานงานสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำมาตรฐานอาชีพโครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวฒิวิชาชีพ สู่กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ (8 ระดับ) สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ระยะที่ 1 ณ ห้องประชุม DD MALL ชั้น 7 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งได้รับเป็นที่ปรึกษาของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)

สัมมนา Stakeholder Engagement และ หารือกับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน อาชีพ ถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการดําเนินงาน

July 2, 2018By Admin-ployEvents

  น.ส.สุจิตรา หาญบัญชากิจ ที่ปรึกษาสมาคมฯ เข้าร่วมสัมมนา Stakeholder Engagement และหารือกับองค์กร ที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชพี ถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการดําเนินงาน ณ ห้อง เลอ คองคอรด์ บอลรูม ชั้น2 โรงแรมสวีส โฮเต็ลเลอคองคอร์ด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28สิงหาคม 2561 จัดโดยสถาบันคณุวุฒิ วิชาชีพ (องค์การมหาชน)  

ประชุมประจําเดือนตุลาคม 2561

July 2, 2018By Admin-ployEvents

  คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมประจําเดือนตุลาคม 2561 โดยมี ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายกสมาคมฯเป็นประธานที่ประชุมและนายชาญวิทย์ จันสถิรพานิช ผู้แทนจาก บริษัทสื่อพีทีที บายพาส จํากัด ขอเข้าพบกรรมการสมาคมฯโดยมีความประสงค์ขอเข้าแนะนํากิจการ LetShelf.com (บริษัทฯได้ดําเนินการพัฒนากลุ่มธุรกิจใหม่ที่เกียวข้องกับคลังสินค้า Online และ Fulfillment) เพื่อหาคู่ค้าทางธุรกิจที่เป็นผู้ประกอบการคลังสินค้า ณ ห้องประชุม 20911 ชั้น9 ตึกกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (17 ตุลาคม 2561 )

ประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและ คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ครั้งที่9/2561

July 1, 2018By Admin-ployEvents

  ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายกสมาคมฯเข้าประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ครั้งที่9/2561 ณ ห้องประชุม อาคารซันทาวเวอร์ บี ชั้น 32 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561จัดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)

ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ โลจิสติกส์อาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้า คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1” ณ วิทยาลัยพณิชยการบางนา

July 1, 2018By Admin-ployEvents

  น.ส.ชุติพร อธิเกียรติ เลขาธิการสมาคมฯ ร่วมเป็น วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ วิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์อาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้า คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 1” ณ วิทยาลัยพณิชยการบางนา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. จัดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

จัดทดสอบอาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้า ระดับ 1 ครั้งที่ 4 และ ระดับ 2 ครั้งที่ 1 ของปี 2561

July 1, 2018By Admin-ployEvents

สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ได้จัดสอบอาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้า ระดับ 1ครั้งที่ 4 และ ระดับ 2ครั้งที่ 1 ของปี 2561 ภายใต้โครงการ สนับสนุนจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) โดยมีผู้แจ้งเข้าร่วมการทดสอบระดับ 1 จํานวน 36 คน และระดับ 2จํานวน 39 คน ณ ศูนย์ทดสอบบริษัท นิ่มซี่เส็ง โลจิสติกส์ จํากัดถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561