ประชุมโครงการสัญจร สานสัมพันธ์ธุรกิจ คลังสินค้าไซโลและห้องเย็น ครั้งที่1

July 2, 2018By Admin-ployEvents

  คณะกรรมการ-สมาชิกสมาคมฯ -ที่ปรึกษาสมาคมฯ และพนักงานสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมโครงการสัญจร สานสัมพันธ์ธุรกิจ คลังสินค้าไซโลและห้องเย็น ครั้งที่1โดยสัญจรไปที่จังหวัดสมุทรปราการ ห้องประชุมบริษัท โมบายโลจิสติกส์จำกัด สำนักงานเลที่ 279หมู่9 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยมีคุณสรญา สรไกรกิติกูล ให้การต้อนรับ มีการจัดทำระดมความคิดเห็นการพัฒนาศักขภาพ และ ยุทธศาศตร์สมาคมปี 2562 และกรประชุมประจำเดือนพฤจิกายน 2562 ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เมื่อวันพุธที่ 13พฤศจิกายน 62 ในนามของสมาคมธุรกิจคลังสินค้าไซโล และห้องเย็น ขอขอบคุณ บจก.โมบายโลจิสติกส์ ที่ให้ความเอื้อพื่อสถานที่จัดประชุมโครงการสัญจรสานสัมพันธ์ ในครั้งนี้  

ทบทวนมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ระยะที่ 2 และขับเคลื่อนการประเมินสมรรถนะ

July 2, 2018By Admin-ployEvents

  น.ส.ชุติพร อธิเกียรติ เลขาธิการสมาคมฯ , น.ส.สุจิตรา หาญบัญชากิจ ที่ปรึกษาสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางทบทวนมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ระยะที่ 2 และขับเคลื่อนการประเมินสมรรถนะ ณ ห้องการ์เด้นท์ 4 ช้นั 5 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562จัดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)

ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562

July 2, 2018By Admin-ployEvents

  คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้า ร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยมีนายณัฐภูมิ เปาวรัตน์ นายกสมาคมฯ เป็นประธาน ที่ประชุม ณ ห้องประชุม ตึกกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เวลา 14.30 น. นายสมชาย อินทิราวรนนท์ ผู้แทนจาก บริษัท อีโคเทคพาร์ท จำกัด ซึ่งงรับติดตั้งงาน SOLAR Cell ทั่ว ภูมิภาค เข้า มาประชาสัมพันธ์ เรื่องโซล่าเซลลป์ ระหยัด ค่าไฟฟ้าให้กับสมาชิกสมาคม และ เวลา 16.00 น. นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีกรมการค้าภายใน,นายวัชรศักดิ์ พรหมบุญ ผอ.กอง ส่งเสริม และบริหารระบบตลาด ,นายสมชาย รัตนสุภา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านฯ กรมการค้าภายใน เข้าร่วมหารือกับ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และ ให้แนวนโยบายในการดาเนินธุรกิจของสมาชิกสมาคมฯ

อบรม “มาตรฐานเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)”

July 2, 2018By Admin-ployEvents

นางอมาพร โคตระวีระ กรรมการสมาคมฯ ,น.ส.สุจิตรา หาญบัญชากิจ ที่ปรึกษาสมาคมฯ, นายอาณัติ สังขมณี คณะทำางาน-ผู้เชี่ยวชาญฯ เข้าอบรม “มาตรฐานเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)” ตามราชกิจจานุเบกษาและตามแนวทางใหม่และการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ”ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลฯ รัชดา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 กัน ยายน 2562จัดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)

สัมมนาและ ลงนามการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนกำลังคนอย่างยั่งยืนด้วย ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

July 2, 2018By Admin-ployEvents

น.ส.ชุติพร อธิเกียรติ เลขาธิการสมาคมฯ ,น.ส.สุจิตรา หาญบัญชากิจ ที่ปรึกษาสมาคมฯ เข้าร่วมสัมมนาและ ลงนามการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการขบั เคลื่อนกำลังคนอย่างยั่งยืนด้วย ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) สมาคมธุรกิจคลงั สินค้า ไซโล และห้องเย็น ลงนามโดย น.ส.ชุติพร อธิเกียรติ เลขาธิการสมาคมฯ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นกรุงเทพฯ เมื่อ 10 กันยายน 2562 จัดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ประชุมสมาคมฯประจำเดือนมิถุนายน 2562

July 2, 2018By Admin-ployEvents

  คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้า ร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยมีนายณัฐภูมิ เปาวรัตน์ นายกสมาคมฯ เป็นประธานที่ประชุม มีเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย ขอเข้ามาพบคณะกรรมการเพื่อนำเสนอบริการ Krungthai Digital Platform และ ผู้แทนจาก บจก. สื่อพีทีที บายพาส ขอเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล “ปัญหาและอุปสรรคขอคลงั สินค้า ในปัจจุบนั และมุมมองของผู้ประกอบการคลังสินค้า ที่มีต่อธุรกิจออนไลน์” เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 20911 ชั้น 9 ตึกกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

นำเสนอผลการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ (8 ระดับ)

July 2, 2018By Admin-ployEvents

นายอาณัติ สังขมณี คณะทำงานและผู้เชี่ยวชาญของสมาคมฯน.ส.สุนันทา ชาญสมาธิ ผู้ประสานงานสมาคม เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ(8 ระดับ)นำโดยร.ศ.ดร.อคัรรัตน์ พลูกระจ่าง และดร.วิเชษฐ์ พลายมาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีทแอนด์ คอนเวนชั่น ปากซอยสุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสหพันธ์การขนส่งทางบก แห่งประเทศไทย

July 2, 2018By Admin-ployEvents

  นายณัฐภูมิ เปาวรัตน์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยที่ปรึกษาสมาคม และเจ้า หน้า ที่สมาคมฯเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามญั ประจาปี 2561 ของสหพันธ์การขนส่งทางบก แห่งประเทศไทย ณ ซีดีซี คริสตัล แกรนด์ บอลรูม ถ.ประดิษฐ์มนูญธรรม ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 จัดโดยสมาคมสหพันธ์ การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

July 2, 2018By Admin-ployEvents

  การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้า ร่วมประชุม โดยมี ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายกสมาคมฯ เป็นประธานที่ประชุม โดยมีอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้เข้าพบ คณะกรรมการหารือในเรื่องการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษาระบบทวีภาคี และนายบัลลพ ดิษฐแย้ม กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเค สมาร์ จำกัดพร้อมผู้บริหารบริษทั ฯ เข้าพบกรรมการ โดยมีความประสงค์ พื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็นและห้องเย็นที่ใช้สารแอมโมเนียและคาร์บอนไดออกไซด์เป็ นสารทำความเย็น ( NH3/CO2 Cascade System )